مراکز تحت پوشش

[av_table purpose=’tabular’ caption=” responsive_styling=’avia_scrollable_table’]

[av_row row_style=’avia-heading-row’][av_cell col_style=”]مرکز مخابراتی[/av_cell][av_cell col_style=”]پیش شماره ها[/av_cell][av_cell col_style=”]وضعیت فروش[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]اطاقور لنگرود[/av_cell][av_cell col_style=”]42583-42584[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]املش[/av_cell][av_cell col_style=”]4272-4273[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]عباس آباد آستارا[/av_cell][av_cell col_style=”]4480[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]آستانه اشرفيه[/av_cell][av_cell col_style=”]4212-4213-4214[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]بازار جمعه[/av_cell][av_cell col_style=”][/av_cell][av_cell col_style=”]بزودی[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]انزلي pc[/av_cell][av_cell col_style=”][/av_cell][av_cell col_style=”]بزودی[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]مركز 3 انزلي[/av_cell][av_cell col_style=”]4442-4443-4444[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]مركز 4 انزلي[/av_cell][av_cell col_style=”]4452-4453-4454-4455[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]مركز 421 انزلي[/av_cell][av_cell col_style=”]4451[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]پره سر[/av_cell][av_cell col_style=”]4460[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]پيربازار[/av_cell][av_cell col_style=”][/av_cell][av_cell col_style=”]بزودی[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]تالش[/av_cell][av_cell col_style=”]4421-4422-4423-4425[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]چابکـسر2[/av_cell][av_cell col_style=”]4266[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]چابکـسر3[/av_cell][av_cell col_style=”][/av_cell][av_cell col_style=”]بزودی[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]حسن رود[/av_cell][av_cell col_style=”]4440[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]خمام[/av_cell][av_cell col_style=”]3442[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]بلوار گيلان (727) رشت [/av_cell][av_cell col_style=”]3377-3378[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]روبياتي(مرکـز 6 رشت)[/av_cell][av_cell col_style=”]3360-3361-3362-3366[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]زيرساخت گلسار رشت-pc[/av_cell][av_cell col_style=”]3311-3312-3313[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]شهداء رشت ( مرکـز 2 )[/av_cell][av_cell col_style=”]3322-3323-3324-3325-3326[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]قندي رشت ( مرکـز 3)[/av_cell][av_cell col_style=”]3331-3332-3333-3334[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]محبي رشت ( مرکـز7) [/av_cell][av_cell col_style=”]3372-3373-3374-3375-3376[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]نهي قناد-ريموت4(فلکـه گاز)[/av_cell][av_cell col_style=”]3347[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]رضوانشهر[/av_cell][av_cell col_style=”]4462[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]رودبار[/av_cell][av_cell col_style=”]3462[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]مرکـز 2 رودسر [/av_cell][av_cell col_style=”]4261-4262[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]مرکـز 3 رودسر [/av_cell][av_cell col_style=”]4263[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]سنگر[/av_cell][av_cell col_style=”]3452[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]سياهكل[/av_cell][av_cell col_style=”]4232[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]شفت[/av_cell][av_cell col_style=”]3478[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]شلمان[/av_cell][av_cell col_style=”]42512-42513-42514-42515[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]صومعه سرا[/av_cell][av_cell col_style=”]4432-4433[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]ضيابر[/av_cell][av_cell col_style=”]4431[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]فومن[/av_cell][av_cell col_style=”]3472-3473[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]کـوچصفهان[/av_cell][av_cell col_style=”]3455[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]کـومله[/av_cell][av_cell col_style=”]4257[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]کـياشهر[/av_cell][av_cell col_style=”]4282[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]22 آبان لاهيجان[/av_cell][av_cell col_style=”]4221-4222-4223-4224[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]مرکـز4 لاهيجان[/av_cell][av_cell col_style=”][/av_cell][av_cell col_style=”]بزودی[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]مركز 3 لاهيجان[/av_cell][av_cell col_style=”]4233-4234[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]لشت نشا[/av_cell][av_cell col_style=”][/av_cell][av_cell col_style=”]بزودی[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]لوشان[/av_cell][av_cell col_style=”]3460[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]ماسال[/av_cell][av_cell col_style=”]4466[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]منجيل[/av_cell][av_cell col_style=”]3464[/av_cell][av_cell col_style=”]مجاز[/av_cell][/av_row]

[/av_table]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *