عنوان سرویسسرعتساعت رایگانحجممدت زماننصبتخفیفقیمت
پاییزهتا ۱۰ مگابیت2 الی ۸ صبح نیم بها24 گیگ12 ماهاختیاری44 هزار تومان
المپیکتا ۱۰ مگابیت6 گیگ12 ماهاختیاری6 هزارتومان
عصرانهتا ۱۶ مگابیت265 گیگ رایگان در ساعات ۱۶ تا ۲۰100 گیگ18 ماهاختیاری99 هزار تومان
سرویس ۹۰تا ۶ مگابیت90 گیگ3 ماهاختیاری66 هزار تومان
جشنواره آسیاتک تابستانه